παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr My Account  Cart Contents  Checkout  
  Valitses » Eidh taksidiou » Cabin Luggage » SAMSONITE SAC VOYAGE WATERPROOF 55 cm PARADIVER My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Ποιοι Είμαστε   |   Φόρμα Επικοινωνίας   |   Πως θα έρθετε   |   Πως επιλέγω βαλίτσα
 Greek
Categories
Manufacturers
Shop By Price more
Under Ε20
From Ε20 to Ε50
From Ε50 to Ε100
Ε100 and above
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Follow Valitsa on Facebook
SAMSONITE SAC VOYAGE WATERPROOF 55 cm PARADIVER
[92057 1460]
250EUR

SAMSONITE Travelling Bag With Wheels CABIN SIZE |40x55x23 | 50 Litres | 2,5 kg | 4 WHEELS | 600 x 600 denier polyester + teflon + polyuurenthane | weaterproof duffle | waterproof zip | ORGANISED INTERIOR, REINFORCEMENT IN THE MOST VULNERABLE AREAS | LIGHTWEIGHT AND DURABLE | 1 FRONT POCKET (ZIPPED) | 2 SIDE POCKETS ZIPPED | SHOULDER STRAP | SMOOTH ROLLING WHEELS | TOUGH FABRIC | LIGHTNESS ALL OVER | EASY TO CLEAN | COVERS ALL THE ESSENTIALS OF A BUDGET FRIENDLY LUGGAGE.ITS SLEEK CONTEMPORARY DESIGN KNOWS TO COMBINE LIGHTNESS WITH STRENGTH | COLOUR: JEANS BLUE

 
 
This product was added to our catalog on Tuesday 14 August, 2018.
Reviews
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'valitsa1_osc1.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2342' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2342' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]