παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr My Account  Cart Contents  Checkout  
  Valitses » Eidh taksidiou » Hard Suitcases » SAMSONITE HARD SUITCASE S'CURE 75 εκ. RUSPBERY 4 WHEEL My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Ποιοι Είμαστε   |   Φόρμα Επικοινωνίας   |   Πως θα έρθετε   |   Πως επιλέγω βαλίτσα
 Greek
Categories
Manufacturers
Shop By Price more
Under Ε20
From Ε20 to Ε50
From Ε50 to Ε100
Ε100 and above
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Follow Valitsa on Facebook
SAMSONITE HARD SUITCASE S'CURE 75 εκ. RUSPBERY 4 WHEEL
[49308 7081]
260EUR

SAMSONITE HARD SPINNER CASE | 52x75x31 | 102,00 LITRES | 4,60 Kg | SPINNER - 4 WHEELS | LIGHTWEIGHT LUGGAGE | MADE OF FLOWLITE,A REVOLUTIONARY NEW POLYPROPYLENE MIX | THREE -POINT LOCKING SYSTEM ENABLES TRAVELLERS TO LOCK THEIR SUITCASE AND PROTECT THEIR BELONGINGS | TSA LOCKING SYSTEM FOR SECURE TRAVEL TO THE USA | SEAL TO LIMIT MOISTURE PENETRATION | MULTI- STAGE PULL HANDLE AND ALUMINIUM WHEEL HANDLE TUBES FOR EXTRA LIGHTNESS | THE INTERIOR INCLUDES LOWERED CROSS RIBBONS IN THE BOTTOM AND ZIPPED DIVIDER PAD FOR EASY AND ORGANIZED PACKING IN THE TOP COMPARTMENT | COLOUR: RUSPBERRY (photo)

 
This product was added to our catalog on Saturday 11 August, 2018.
Reviews
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'valitsa1_osc1.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2341' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2341' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]