παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr My Account  Cart Contents  Checkout  
  Valitses » Eidh taksidiou » Soft Suitcases » DIPLOMAT SPINNER 4 WHEELS MEDIUM SIZE WITH EXPANDABILITY CIELO My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Ποιοι Είμαστε   |   Φόρμα Επικοινωνίας   |   Πως θα έρθετε   |   Πως επιλέγω βαλίτσα
 Greek
Categories
Manufacturers
Shop By Price more
Under Ε20
From Ε20 to Ε50
From Ε50 to Ε100
Ε100 and above
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Follow Valitsa on Facebook
DIPLOMAT SPINNER 4 WHEELS MEDIUM SIZE WITH EXPANDABILITY CIELO
[DP 6040 61]
95EUR

DIPLOMAT SPINNER (4 WHEELS) SUITCASE MEDIUM SIZE WITH EXPANDABLE ZIP (ADDS 30% VOLUME) | 68x42x27/30 | 57/67 Litres | 3,4 Kg | TSA COMBINATION LOCK | 600 DENIER POLYESTER TWO TONES | LIGHTWEIGHT AND DURABLE | 2 FRONT POCKETS (ZIPPED) | 4 WHEELS (GREATER EASE TO SCROLL) | LIGHT | TOUGH FABRIC | LIGHTNESS ALL OVER | COVERS ALL THE ESSENTIALS OF A BUDGET FRIENDLY LUGGAGE.ITS SLEEK CONTEMPORARY DESIGN KNOWS TO COMBINE LIGHTNESS WITH STRENGTH | COLOUR: CIELO BLUE

 
This product was added to our catalog on Thursday 02 August, 2018.
Reviews
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'valitsa1_osc1.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2334' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2334' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]